නවතම ලිපි…

හෙළ බුදු පියුම 98 සඟරා​ව

හෙළ බුදු පියුම 98 සඟරා​ව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: සිල්වත් වෙමු සසුන රකිමු... (කවි) කවරය ධර්ම චක්‍රයෙන් පෙන්වන දහම් අදහස 1 පිටුව නිවන් ලැබ දෙන කමටහන්... (18 කොටස) 4 පිටුව අට්ට පුරිස පුග්ගලා කියන ආර්යන් අටදෙනාගේම හතරවන ධ්‍යානය අවිද්‍යා අනුසයෙන් තොරද? 8 පිටුව...

හෙළ බුදු පියුම 97 සඟරා​ව

හෙළ බුදු පියුම 97 සඟරා​ව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: වෙර ඇත්තෝ සසර දින​ති…  (කවි) කවරය කරණීයමත්ත සූත්‍රය ආරක්ෂාව සලසා ගැනීමට හා නිවන් දැකීමට භාවිතා කළ යුතු අයුරු 1 පිටුව සියලු ජය ලබාදෙන, නිවන් ජයෙන් කෙළවර වන උතුම් ගාථා රත්නයක අරුත විමසමු... 8 පිටුව අභයරතනාලංකාරය (97 කොටස) 11 පිටුව...

හෙළ බුදු පියුම 96 සඟරා​ව

හෙළ බුදු පියුම 96 සඟරා​ව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: බුදු මග ය​මු…  (කවි) කවරය වස විස ආහරවලට එරෙහි විකල්ප (23 වන කොටස) 1 පිටුව ප්‍රාණඝාත නොකර මැසි මදුරු සමනයට වසවිස නැති ධූපයක්... 4 පිටුව නිවන් ලැබ දෙන කමටහන් (16 වන කොටස) 6 පිටුව සමාධිමය අත් බෙහෙත්... 8 පිටුව අභයරතනාලංකාරය (96 කොටස) 11...

හෙළ බුදු පියුම 95 සඟරා​ව

හෙළ බුදු පියුම 95 සඟරා​ව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: කළ කම් ඵල ​දේ…  (කවි) කවරය ආගමික ත්‍රස්තවාදයට බෞද්ධ ප්‍රතිකර්මය… 1 පිටුව නිවන් ලැබ දෙන කමටහන් (15 වන කොටස) 3 පිටුව අභයරතනාලංකාරය (94 කොටස) 7 පිටුව දිවැස් ලැබෙන පහන් පූජාව ඇතුළු මහත් ආනිසංස ගෙනෙන සාසනික පින්කම් (2 වන කොටස)… 12...

හෙළ බුදු පියුම 94 සඟරා​ව

හෙළ බුදු පියුම 94 සඟරා​ව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: සමගිය බලය ​වේ...  (කවි) කවරය මහ විද්‍යාඥයා පෙන්වා දුන් සිවු අරිසස් දහම (9 වන කොටස) 1 පිටුව වස විස ආහරවලට එරෙහි විකල්ප (21 වන කොටස) 7 පිටුව අභයරතනාලංකාරය (94 කොටස) 10 පිටුව අට අනූවක් රෝග දුරුලන, සමාධියට නැගී ආ බලගතු අරිෂ්ටයක්... 17...

හෙළ බුදු පියුම 93 සඟරා​ව

හෙළ බුදු පියුම 93 සඟරා​ව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: මෙත් සිත පතුරමු...  (කවි) කවරය මහ විද්‍යාඥයා පෙන්වා දුන් සිවු අරිසස් දහම (8 වන කොටස) 1 පිටුව සමාජයේ මුල් බැසගත් භෞතිකවාදී දෘෂ්ටි... 6 පිටුව බහිරව පූජාවක දහම් පැතික​ඩ... 9 පිටුව දිවැස් ලැබෙන පහන් පූජාව ඇතුළු මහත් ආනිසංස ගෙනෙන සාසනික...

හෙළ බොදු පියුම 92 සඟරාව

හෙළ බොදු පියුම 92 සඟරාව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: බුදු බණ  (කවි) කවරය නමාමි බුද්ධං ගුණ සාගරන්තං… 1 පිටුව මහ විද්‍යාඥයා පෙන්වා දුන් සිවු අරිසස් දහම (7 වන කොටස) 2 පිටුව “මරණින් මතු උපතක් නැත” යන භෞතිකවාදී දෘෂ්ටිය බිඳින අයුරු… 7 පිටුව සිතක මහිම… 10 පිටුව නිවන් ලැබ දෙන කමටහන් (12 වන...

හෙළ බොදු පියුම 91 සඟරාව

හෙළ බොදු පියුම 91 සඟරාව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: බොදුකම රකිමු (කවි) කවරය සතුටු සිත් ඇතිව නුවණ මෙහෙයව කරන පිනක ඇති බලය 1 පිටුව වරද්දන බුදු බණ (6 වන කොටස) 4 පිටුව පෙළ දහමේ සැඟවුණු තැන් සොයා… (23 වන කොටස) 9 පිටුව අභයරතනාලංකාරය (91 කොටස) 11 පිටුව වස විස ආහරවලට එරෙහි විකල්ප (18 වන කොටස) 18...

හෙළ බොදු පියුම 90 සඟරාව

හෙළ බොදු පියුම 90 සඟරාව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: මරණය (කවි) කවරය මහ විද්‍යාඥයා පෙන්ව දුන් සිවු අරිසස දහම (5 වන කොටස) 1 පිටුව ජීවිතයට පටිච්ඡ සමුප්පාදයෙන් බිඳක්… 5 පිටුව නිවන් ලැබ දෙන කමටහන් (10 වන කොටස) 9 පිටුව වරද්දන බුදු බණ (5 වන කොටස) - උතුමන්ට නිගරු කිරීමේ බරපතලකම 12 පිටුව ලෝක...

හෙළ බොදු පියුම 89 සඟරාව

හෙළ බොදු පියුම 89 සඟරාව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: පස්කඳ දුක්කිඳ (කවි) කවරය මහ විද්‍යාඥයා පෙන්ව දුන් සිවු අරිසස දහම (4වන කොටස) 1 පිටුව පෙළ දහමේ සැඟවුණු තැන් සොයා… (21 වන කොටස) 5 පිටුව නිවන් ලැබ දෙන කමටහන් (8 වන කොටස) 7 පිටුව අභයරතනාලංකාරය (89 වන කොටස) 12 පිටුව වරද්දන බුදු බණ (3 වන...