පපුවේ සෙම ඉතිරිවී පිට නොවීම, පෙනහළුවල ඇදෙන සුළු බව අඩුවීම, බඩේ අජීර්ණ ආදිය සඳහා

පළමුව හොර ගහේ හොර කුරුල්ලෙකුගේ ඇට වේලගෙන පිටි කරගන්න. ඉන්පසු පිරිසිදු එළඟිතෙල්වලින් චූර්ණ පදමට අඹර...

Read More
Loading