මෙවර කලාපය සඳහම් ලිපි

පෙර බොදුනුවන් විසින් කරගෙන ආ පෙරේත තටුව වැරදි අවබෝධය නිසා අභාවයට යන හැටි….

පෙර බොදුනුවන් විසින් කරගෙන ආ පෙරේත තටුව වැරදි අවබෝධය නිසා අභාවයට යන හැටි….

එක්තරා අවමංගල  උත්සවයකට පසු හත් දවසේ බණ කියන දවසේ ඇතිවුන කතා බහක් තමයි මේ. “අපේ අම්මා පෙරේතයෙක් කියල …

රාග, ද්වේශ, මෝහයන්ගෙන් නැගෙන මහා ගින්න දැක නිවා ගනිමු…

රාග, ද්වේශ, මෝහයන්ගෙන් නැගෙන මහා ගින්න දැක නිවා ගනිමු…

මනස පූර්වාංගමව ගොඩනගා ගත් අවිද්‍යා තෘෂ්ණා සහගත ලෝකය, අපි බලාපොරොත්තු වූ සැප ලඟාකර ගැනීම සඳහා අප විසින්ම …

සත් පුරුෂ ගුණ හා උපකාරයට කෘතෝපකාර කිරීමේ ගුණය ගිලිහී යෑම නිසා සිදු වූ සමාජ පරිහානිය

සත් පුරුෂ ගුණ හා උපකාරයට කෘතෝපකාර කිරීමේ ගුණය ගිලිහී යෑම නිසා සිදු වූ සමාජ පරිහානිය

යමෙක් ප්‍රථමධ්‍යානයවත් ලබල නැතුව නිවන් දකින දහමක් දේශනා කරන්න යෑම, අපවාදයට ලක්වන කරුණක් බව බුදුන්වහන්සේ …