නවතම ලිපි…

හෙළ බුදු පියුම 97 සඟරා​ව

හෙළ බුදු පියුම 97 සඟරා​ව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: වෙර ඇත්තෝ සසර දින​ති…  (කවි) කවරය කරණීයමත්ත සූත්‍රය ආරක්ෂාව සලසා ගැනීමට හා නිවන් දැකීමට භාවිතා කළ යුතු අයුරු 1 පිටුව සියලු ජය ලබාදෙන, නිවන් ජයෙන් කෙළවර වන උතුම් ගාථා රත්නයක අරුත විමසමු... 8 පිටුව අභයරතනාලංකාරය (97 කොටස) 11 පිටුව...

හෙළ බුදු පියුම 96 සඟරා​ව

හෙළ බුදු පියුම 96 සඟරා​ව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: බුදු මග ය​මු…  (කවි) කවරය වස විස ආහරවලට එරෙහි විකල්ප (23 වන කොටස) 1 පිටුව ප්‍රාණඝාත නොකර මැසි මදුරු සමනයට වසවිස නැති ධූපයක්... 4 පිටුව නිවන් ලැබ දෙන කමටහන් (16 වන කොටස) 6 පිටුව සමාධිමය අත් බෙහෙත්... 8 පිටුව අභයරතනාලංකාරය (96 කොටස) 11...

හෙළ බුදු පියුම 95 සඟරා​ව

හෙළ බුදු පියුම 95 සඟරා​ව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: කළ කම් ඵල ​දේ…  (කවි) කවරය ආගමික ත්‍රස්තවාදයට බෞද්ධ ප්‍රතිකර්මය… 1 පිටුව නිවන් ලැබ දෙන කමටහන් (15 වන කොටස) 3 පිටුව අභයරතනාලංකාරය (94 කොටස) 7 පිටුව දිවැස් ලැබෙන පහන් පූජාව ඇතුළු මහත් ආනිසංස ගෙනෙන සාසනික පින්කම් (2 වන කොටස)… 12...

හෙළ බුදු පියුම 94 සඟරා​ව

හෙළ බුදු පියුම 94 සඟරා​ව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: සමගිය බලය ​වේ...  (කවි) කවරය මහ විද්‍යාඥයා පෙන්වා දුන් සිවු අරිසස් දහම (9 වන කොටස) 1 පිටුව වස විස ආහරවලට එරෙහි විකල්ප (21 වන කොටස) 7 පිටුව අභයරතනාලංකාරය (94 කොටස) 10 පිටුව අට අනූවක් රෝග දුරුලන, සමාධියට නැගී ආ බලගතු අරිෂ්ටයක්... 17...

හෙළ බුදු පියුම 93 සඟරා​ව

හෙළ බුදු පියුම 93 සඟරා​ව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: මෙත් සිත පතුරමු...  (කවි) කවරය මහ විද්‍යාඥයා පෙන්වා දුන් සිවු අරිසස් දහම (8 වන කොටස) 1 පිටුව සමාජයේ මුල් බැසගත් භෞතිකවාදී දෘෂ්ටි... 6 පිටුව බහිරව පූජාවක දහම් පැතික​ඩ... 9 පිටුව දිවැස් ලැබෙන පහන් පූජාව ඇතුළු මහත් ආනිසංස ගෙනෙන සාසනික...

හෙළ බොදු පියුම 92 සඟරාව

හෙළ බොදු පියුම 92 සඟරාව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: බුදු බණ  (කවි) කවරය නමාමි බුද්ධං ගුණ සාගරන්තං… 1 පිටුව මහ විද්‍යාඥයා පෙන්වා දුන් සිවු අරිසස් දහම (7 වන කොටස) 2 පිටුව “මරණින් මතු උපතක් නැත” යන භෞතිකවාදී දෘෂ්ටිය බිඳින අයුරු… 7 පිටුව සිතක මහිම… 10 පිටුව නිවන් ලැබ දෙන කමටහන් (12 වන...

හෙළ බොදු පියුම 91 සඟරාව

හෙළ බොදු පියුම 91 සඟරාව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: බොදුකම රකිමු (කවි) කවරය සතුටු සිත් ඇතිව නුවණ මෙහෙයව කරන පිනක ඇති බලය 1 පිටුව වරද්දන බුදු බණ (6 වන කොටස) 4 පිටුව පෙළ දහමේ සැඟවුණු තැන් සොයා… (23 වන කොටස) 9 පිටුව අභයරතනාලංකාරය (91 කොටස) 11 පිටුව වස විස ආහරවලට එරෙහි විකල්ප (18 වන කොටස) 18...

හෙළ බොදු පියුම 90 සඟරාව

හෙළ බොදු පියුම 90 සඟරාව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: මරණය (කවි) කවරය මහ විද්‍යාඥයා පෙන්ව දුන් සිවු අරිසස දහම (5 වන කොටස) 1 පිටුව ජීවිතයට පටිච්ඡ සමුප්පාදයෙන් බිඳක්… 5 පිටුව නිවන් ලැබ දෙන කමටහන් (10 වන කොටස) 9 පිටුව වරද්දන බුදු බණ (5 වන කොටස) - උතුමන්ට නිගරු කිරීමේ බරපතලකම 12 පිටුව ලෝක...

හෙළ බොදු පියුම 89 සඟරාව

හෙළ බොදු පියුම 89 සඟරාව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: පස්කඳ දුක්කිඳ (කවි) කවරය මහ විද්‍යාඥයා පෙන්ව දුන් සිවු අරිසස දහම (4වන කොටස) 1 පිටුව පෙළ දහමේ සැඟවුණු තැන් සොයා… (21 වන කොටස) 5 පිටුව නිවන් ලැබ දෙන කමටහන් (8 වන කොටස) 7 පිටුව අභයරතනාලංකාරය (89 වන කොටස) 12 පිටුව වරද්දන බුදු බණ (3 වන...

දුර්ලභ වූ පටිභාන කවීත්වය තුළින් ගෙතුණු පුංචි දහම් කථාවක්…

දුර්ලභ වූ පටිභාන කවීත්වය තුළින් ගෙතුණු පුංචි දහම් කථාවක්…

පසුගිය කලාපයෙන් - මාර සේනාවන් සමග කළ සංවාදවලින් සහ මාර උගුල්වලින් ජය ලැබූ හැටි….. එතැන් සිට… කෙනෙක්ගේ ශරීරයට අතවත් නොතබා ලෙඩ රෝග ආදියත්, ඊට හේතුවත්,  ප්‍රතිකර්මත් පෙන්වා දෙන ගුප්ත ක්‍රමවේද නිසාම ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් සෙනග එන්න පටන් ගත්තා. මේ...