හතරවන කාණ්ඩයේ කලාප

[slider effect=”slide” easing=”easeInOutExpo”]

[slide_text]

37 වෙනි කලාපය

සියලු අණ වින දෝස නසන දස දිසා බන්ධන බුද්ධ ආරක්ෂාව [/slide_text]


[slide_text]

38 වෙනි කලාපය

මරණින් පසු ගන්ධබ්බයකුගේ මුල් දින 7… [/slide_text]


[slide_text]

39 වෙනි කලාපය

සෙනසුරු ඒරාෂ්ටකය සහ බලු කපුටු දානය දහම් ඇසින්… [/slide_text]


[slide_text]

40 වෙනි කලාපය

සිය දිවි නසා ගැනීමේ බරපතලකම දහම් ඇසින්… [/slide_text]


[slide_text]

41 වෙනි කලාපය

කල් ගිය අජීර්ණ නිසා හටගත් ආබාධවලට අහක දමන පාන් ලෙල්ලෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ ඔසුවක්… [/slide_text]


[slide_text]

42 වෙනි කලාපය

වස්තු විද්‍යාවේ හේතු ඵල සම්බන්ධය දහම් ඇසින්… [/slide_text]


[slide_text]

43 වෙනි කලාපය

ඔබ නොදුටු සතර පෙර නිමිති ! [/slide_text]


[slide_text]

44 වෙනි කලාපය

රාජ්‍ය නයකයකන්ගේ පහළ වීම දහම් ඇසින්… [/slide_text]


[slide_text]

45 වෙනි කලාපය

සොබා දහමේ පැවැත්මට ලෝ වැසියන්ගේ ගති ගුණ බලපාන හැටි… [/slide_text]


[slide_text]

46 වෙනි කලාපය

දම් දීපයේ හෙට දවස… [/slide_text]


[slide_text]

47 වෙනි කලාපය

නවග්‍රහයන්ගේ බිහිවීම දහම් ඇසින්… [/slide_text]


[slide_text]

48 වෙනි කලාපය

ගන්ධබ්බයෙක් මව් කුසකට ඇතුල්වන ක්‍රම 5ක්… [/slide_text]


[slide_text]

49 වෙනි කලාපය

මරණාසන්න මොහොතේ එන නිමිති සහ සිහින දර්ශන අතර වෙනස… [/slide_text]


[slide_text]

50 වෙනි කලාපය

දහම් අවබෝධ මාත්‍රයක තියෙන මහා අනුහස… [/slide_text]


[slide_text]

51 වෙනි කලාපය

යලි පහළ වූ ස්වයංජාත ඇල් සහලේ වටිනාකම පරියේෂණයකින් හෙළි වෙයි… [/slide_text]


[slide_text]

52 වෙනි කලාපය

කල් ගතවූ කැස්ස ඇදුම හතිය සඳහා ප්‍රත්‍යක්ෂ අරිෂ්ටයක් [/slide_text]


[slide_text]

53 වෙනි කලාපය

ගිහි පැවිදි සැමට ගැලපෙන සාසනික ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව [/slide_text]


[slide_text]

54 වෙනි කලාපය

සසරක හැටි ! මේ අත්බැවේ පියා මේ අත්බැවේම මුණුපුරා වෙයි… [/slide_text]


[slide_text]

55 වෙනි කලාපය

හිස මුල් කරගත් රෝගාබාධවලට හා නුවණ වැඩීමට පහන් පූජාවෙන් ප්‍රතිකර්මයක් [/slide_text]


[slide_text]

56 වෙනි කලාපය

සත්ත්වයන්ට ඉන්ද්‍රියන් හයක් ලැබීමට හේතුව… [/slide_text]


[slide_text]

57 වෙනි කලාපය

ස්වයංජාත ඇල් වගාවට වටිනා උපදෙස් මාලාවක් [/slide_text]


[slide_text]

58 වෙනි කලාපය

අපි නොදකින් සසර ගනුදෙනු… [/slide_text]


[slide_text]

59 වෙනි කලාපය

වස විස භාවිතාවේ අඳුරු පැතිකඩ [/slide_text]


[slide_text]

60 වෙනි කලාපය

භෞතිකවාදීන්ගෙ අවිද්‍යාව හෙවත් විද්‍යාවේ අවිද්‍යාව [/slide_text]


[/slider]