මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම:

පස්කඳ දුක්කිඳ (කවි)

කවරය

මහ විද්‍යාඥයා පෙන්ව දුන් සිවු අරිසස දහම (4වන කොටස)

1 පිටුව

පෙළ දහමේ සැඟවුණු තැන් සොයා (21 වන කොටස)

5 පිටුව

නිවන් ලැබ දෙන කමටහන් (8 වන කොටස)

7 පිටුව

අභයරතනාලංකාරය (89 වන කොටස)

12 පිටුව

වරද්දන බුදු බණ (3 වන කොටස)

15 පිටුව

කිරණමය බෙහෙත් සාදා ගැනීමේදි අනුගමනය කළ යුතු වැදගත් ක්‍රියා මාර්ග කීපයක්

19 පිටුව

වකුගඩු අක්‍රිය වීම ඇතුළු තවත් රෝග රැසකට ප්‍රත්‍යක්ෂ සමාධියම අත් බෙහෙත්

22 පිටුව

නිවනට අදාළව ධර්මය යන වචනයේ නිරුක්තිය

24 පිටුව

වස විස ආහාර වලට එරෙහි විකල්ප (16 වන කොටස)

29 පිටුව

සුනීතගේ කතාව (කවි)

කවරය

සැඟවුනු දහම යළි රැව් දෙයි ධරණි තලේ (කවි)

කවරය