මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම:

මරණය (කවි)

කවරය

මහ විද්‍යාඥයා පෙන්ව දුන් සිවු අරිසස දහම (5 වන කොටස)

1 පිටුව

ජීවිතයට පටිච්ඡ සමුප්පාදයෙන් බිඳක්

5 පිටුව

නිවන් ලැබ දෙන කමටහන් (10 වන කොටස)

9 පිටුව

වරද්දන බුදු බණ (5 වන කොටස) – උතුමන්ට නිගරු කිරීමේ බරපතලකම

12 පිටුව

ලෝක පරිණාම පොත් ගුලෙන් බිඳක්

16 පිටුව

පෙළ දහමේ සැඟවුණු තැන් සොයා (22 වන කොටස)

17 පිටුව

අභයරතනාලංකාරය (90 වන කොටස)

20 පිටුව

වස විස ආහාර වලට එරෙහි විකල්ප (17 වන කොටස)

26 පිටුව

වකුගඩු අක්‍රිය වීම ඇතුළු තවත් රෝග රැසකට සමාධිමය අත් බෙහෙත්

28 පිටුව

හිසකේ විකුණා දන් දුන් කත (කවි)

කවරය

හොඳ දේ කෙටි කලකි ලොව තුළ පවතින්නේ (කවි)

කවරය