මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම:

බොදුකම රකිමු (කවි)

කවරය

සතුටු සිත් ඇතිව නුවණ මෙහෙයව කරන පිනක ඇති බලය

1 පිටුව

වරද්දන බුදු බණ (6 වන කොටස)

4 පිටුව

පෙළ දහමේ සැඟවුණු තැන් සොයා… (23 වන කොටස)

9 පිටුව

අභයරතනාලංකාරය (91 කොටස)

11 පිටුව

වස විස ආහරවලට එරෙහි විකල්ප (18 වන කොටස)

18 පිටුව

වකුගඩු අක්‍රිය වීම ඇතුළු තවත් රෝග රැසකට සමාධිමය අත් බෙහෙත්

21 පිටුව

මහ විද්‍යාඥයා පෙන්වා දුන් සිවු අරිසස් දහම (6 වන කොටස)

24 පිටුව

නිවන් ලැබ දෙන කමටහන් (10 වන කොටස)

28 පිටුව

චිත්ත සිටුතුමා (කවි)

කවරය

මේ බණ වැරදි නම් කෝ හරි නිවන් මග? (කවි)

කවරය