මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම:

බුදු බණ  (කවි)

කවරය

නමාමි බුද්ධං ගුණ සාගරන්තං

1 පිටුව

මහ විද්‍යාඥයා පෙන්වා දුන් සිවු අරිසස් දහම (7 වන කොටස)

2 පිටුව

“මරණින් මතු උපතක් නැත” යන භෞතිකවාදී දෘෂ්ටිය බිඳින අයුරු

7 පිටුව

සිතක මහිම

10 පිටුව

නිවන් ලැබ දෙන කමටහන් (12 වන කොටස)

13 පිටුව

පෙළ දහමේ සැඟවුණු තැන් සොයා… (24 වන කොටස)

16 පිටුව

අභයරතනාලංකාරය (92 කොටස)

19 පිටුව

වස විස ආහරවලට එරෙහි විකල්ප (18 වන කොටස)

25 පිටුව

වකුගඩු අක්‍රිය වීම ඇතුළු තවත් රෝග රැසකට සමාධිමය අත් බෙහෙත්

27 පිටුව 

බද්ධේරක ඇතා… (කවි)

කවරය

බිය ගන්වා හැකිද බුදු බණ රැක ගන්න? (කවි)

කවරය