මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම:

මෙත් සිත පතුරමු…  (කවි)

කවරය

මහ විද්‍යාඥයා පෙන්වා දුන් සිවු අරිසස් දහම (8 වන කොටස)

1 පිටුව

සමාජයේ මුල් බැසගත් භෞතිකවාදී දෘෂ්ටි…

6 පිටුව

බහිරව පූජාවක දහම් පැතික​ඩ…

9 පිටුව

දිවැස් ලැබෙන පහන් පූජාව ඇතුළු මහත් ආනිසංස ගෙනෙන සාසනික පින්කම්…

12 පිටුව

නිවන් ලැබ දෙන කමටහන් (13 වන කොටස)

16 පිටුව

පෙළ දහමේ සැඟවුණු තැන් සොයා… (25 වන කොටස)

19 පිටුව

අභයරතනාලංකාරය (93 කොටස)

21 පිටුව

වස විස ආහරවලට එරෙහි විකල්ප (20 වන කොටස)

25 පිටුව

වකුගඩු ආබාධ ඇතුළු තවත් රෝග රැසකට සමාධිමය අත් බෙහෙත්…

28 පිටුව 

දුසිල්හූ අපාගත වෙති… (කවි)

කවරය

නිවන් නොදෙන බණ දෙසන්න බුදුවරු නැත පහළ වුනේ… (කවි)

කවරය