මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම:

සමගිය බලය ​වේ…  (කවි)

කවරය

මහ විද්‍යාඥයා පෙන්වා දුන් සිවු අරිසස් දහම (9 වන කොටස)

1 පිටුව

වස විස ආහරවලට එරෙහි විකල්ප (21 වන කොටස)

7 පිටුව

අභයරතනාලංකාරය (94 කොටස)

10 පිටුව

අට අනූවක් රෝග දුරුලන, සමාධියට නැගී ආ බලගතු අරිෂ්ටයක්…

17 පිටුව

නිවන් ලැබ දෙන කමටහන් (14 වන කොටස)

21 පිටුව

බහිරව පූජාවක දහම් පැතික​ඩ (2 කොටස)

24 පිටුව

පෙළ දහමේ සැඟවුණු තැන් සොයා… (26 වන කොටස)

27 පිටුව

ලකුණ්ටක භද්දිය තෙර…

කවර​ය

හැමදා කළේ මේ ටිකමය ලොවෙහි සත…

කවරය