මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම:

කළ කම් ඵල ​දේ…  (කවි)

කවරය

ආගමික ත්‍රස්තවාදයට බෞද්ධ ප්‍රතිකර්මය…

1 පිටුව

නිවන් ලැබ දෙන කමටහන් (15 වන කොටස)

3 පිටුව

අභයරතනාලංකාරය (94 කොටස)

7 පිටුව

දිවැස් ලැබෙන පහන් පූජාව ඇතුළු මහත් ආනිසංස ගෙනෙන සාසනික පින්කම් (2 වන කොටස)…

12 පිටුව

භූමි දෝස දුරු වෙන්න නිවැරිදිව බහිරව පූජාවක් තබන අයු​රු

15 පිටුව

පෙළ දහමේ සැඟවුණු තැන් සොයා… (27 වන කොටස)

20 පිටුව

පොතපතින් ඔබ්බට… (1 වන කොටස)

23 පිටුව

වස විස ආහරවලට එරෙහි විකල්ප (22 වන කොටස)

25 පිටු​ව

දත්වල කහට පැල්ලම් ඉවත් කිරීමට පහසු ස්වභාවික ක්‍රමයක්

ජලනන්දන අලගුව සම්බන්ධයෙන් තවත් පැහැදිලි කිරීමක්…

27 පිටු​ව

වකුගඩු රෝගය ඇතුළු තවත් රෝග රැසකට සමාධිමය අත් බෙහෙත්…

28 පිටු​ව

තුම් බුදු දහම මේ තුලමයි බබළන්නේ…

කවර​ය

නොනිසියි බොදුනුවන් පිල් ගෙන බෙදී​ම…

කවරය