මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම:

බුදු මග ය​මු…  (කවි)

කවරය

වස විස ආහරවලට එරෙහි විකල්ප (23 වන කොටස)

1 පිටුව

ප්‍රාණඝාත නොකර මැසි මදුරු සමනයට වසවිස නැති ධූපයක්…

4 පිටුව

නිවන් ලැබ දෙන කමටහන් (16 වන කොටස)

6 පිටුව

සමාධිමය අත් බෙහෙත්…

8 පිටුව

අභයරතනාලංකාරය (96 කොටස)

11 පිටුව

පොතපතින් ඔබ්බට… (2 වන කොටස)

15 පිටුව

සාදා නිම කළ නිවසකට, ව්‍යාපාරික ස්ථානයකට හෝ කුමන හෝ ඉදිකිරීමකට සහ ඉදිකිරීම් කළ භූමියකට ඇති
බහිරව දොස් ඉවත් කර ගන්නා ධර්මානුකූල ක්‍රමවේදය…

20 පිටුව

බහිරව දෝස සහ බහිරව පූජාව සම්බන්ධයෙන් තවත් වැදගත් කරු​ණු

24 පිටු​ව

පෙළ දහමේ සැඟවුණු තැන් සොයා… (28 වන කොටස)

28 පිටු​ව

අග්ගිදත්ත පෙරවි බමුණා (කවි)

කවර​ය

හංගන්නට දෙයක් නැත මේ තිලොව තුල (කවි)

කවරය