මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම:

වෙර ඇත්තෝ සසර දින​ති…  (කවි)

කවරය

කරණීයමත්ත සූත්‍රය ආරක්ෂාව සලසා ගැනීමට හා නිවන් දැකීමට භාවිතා කළ යුතු අයුරු

1 පිටුව

සියලු ජය ලබාදෙන, නිවන් ජයෙන් කෙළවර වන උතුම් ගාථා රත්නයක අරුත විමසමු…

8 පිටුව

අභයරතනාලංකාරය (97 කොටස)

11 පිටුව

පොතපතින් ඔබ්බට… (3 වන කොටස)

18 පිටුව

වස විස ආහරවලට එරෙහි විකල්ප (24 වන කොටස)

22 පිටුව

පෙළ දහමේ සැඟවුණු තැන් සොයා… (29 වන කොටස)

23 පිටුව

සමාධිමය අත් බෙහෙත්…

26 පිටුව

නිවන් ලැබ දෙන කමටහන් (17 වන කොටස)

29 පිටු​ව

නැණවතා කම් සැපෙහි නොඇ​ලේ (කවි)

කවර​ය

නිවුනා නම් තමන්ටම හැක දැනගන්​න (කවි)

කවරය