මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම:

සිල්වත් වෙමු සසුන රකිමු… (කවි)

කවරය

ධර්ම චක්‍රයෙන් පෙන්වන දහම් අදහස

1 පිටුව

නිවන් ලැබ දෙන කමටහන්… (18 කොටස)

4 පිටුව

අට්ට පුරිස පුග්ගලා කියන ආර්යන් අටදෙනාගේම හතරවන ධ්‍යානය අවිද්‍යා අනුසයෙන් තොරද?

8 පිටුව

අභයරතනාලංකාරය… (98 වන කොටස) 

11 පිටුව

පෙළ දහමේ සැඟවුණු තැන් සොයා… (30 වන කොටස)

20 පිටුව

පොතපතින් ඔබ්බට… (04 වන කොටස)

22 පිටුව

දිවැස් සමාධියෙන් දුටු ශරීර ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් බිඳක් …

25 පිටුව

සමාධිමය අත් බෙහෙත්…

28 පිටු​ව

අනුවණයා දහම නොදනී (කවි)

කවර​ය

තුන් දොර රැකුම සැමටම හැමවිට වැදගත් (කවි)

කවරය