මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම:

තමාට පිහිට තමාමය (කවි) 

කවරය

පොතපතින් ඔබ්බට… (05 වන කොටස)

1 පිටුව

අභයරතනාලංකාරය… (99 වන කොටස) 

4 පිටුව

පෙළ දහමේ සැඟවුණු තැන් සොයා… (31 වන කොටස)

11 පිටුව

 සාසනික දෑ වැරදියට පරිහරණය කිරීමේ බරපතලකම

14 පිටුව

මෙලොව අභිවෘද්ධියට

23 පිටුව

සමාධිමය අත් බෙහෙත්…

26 පිටුව

දිවැස් සමාධියෙන් දුටු ශරීර ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් බිඳක් …

25 පිටුව

නිවන් ලැබ දෙන කමටහන්… (19 කොටස)

28 පිටු​ව

ලොව නින්දා නොලබන්නෙකු නැත (කවි)

කවර​ය

සියලු සතට නිවනයි අවසන් සරණ (කවි)

කවරය