මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම:

දන් දීමෙහි අලස නොවිය යුතු… (කවි)

කවරය

හෙළ බොදු පියුම දහම් සඟරාවේ නිධාන කතාව

1 පිටුව

අභයරතනාලංකාර මහ තෙරුන් වහන්සේගේ අත්ල සටහන්වලින් කියවෙන අධ්‍යාත්මික ශක්තිය

4 පිටුව

පෙළ දහමේ සැඟවුණු තැන් සොයා… (32 වන කොටස)

6 පිටුව

නිවන් ලැබ දෙන කමටහන් (20 වන කොටස)

10 පිටුව

අභයරතනාලංකාරය (100 කොටස) – ගමනක නිමාව

17 පිටුව

සමාධිමය අත් බෙහෙත්…

29 පිටුව

පොතපතින් ඔබ්බට… (06 කොටස)

33 පිටුව

සාධු ජනයාගේ සිත් පහන් වනු පිණිසයි

36 පිටුව

අපමා ගුණය උතුම් ධනයකි… (කවි)

කවරය

නික්මෙන්න්ට අවසරයි (කවි)

කවරය