පැතුවේ ලොවක් හැමදා සතුටින්     ඉන්න
හැකිවී නොමැත කිසිදා එලෙසින්    ඉන්න
සිව් මහ භූත ඇස රවටා ඇත    ඔන්න
අහවර වුනා හිමි ලඟ මායා     ගොන්න

දවසින් දවස ලොබ දොස මෝහද    දැවුනා
නිවනට සසරෙ ගින්නක් ඇති බව     දැනුනා
නොපමා දම් මගද යුතුකම් ඉටු     කෙරුනා
දිවි මග අරුත හිමි දෙසු දහමින්    පෙනුනා

හටගත් දෙයක් වැඩිලා සුව විඳ    නැසුනා
හිමි නැති සුවයෙ හැටි එලෙසම බව     දැනුනා
මුලූ දිවයිනට සදහම් අම වැසි     වැටුනා
හිමි ඔබ ලඟදි අපි තනි නැති බව    හැඟුනා

අපමණ සසරෙ අවිදුවෙ ආ බව     දැනුනා
යා යුතු ගමන තව වැඩිදුර නැත    හැඟුනා
සැඟවුණු බුදු දහම යළි මතුකර    නැගුනා
හිමි ඔබ ළඟදි බුදු හිමි ළඟ ලෙස    පෙනුනා

අනිල් කාරියවසම් – හෝමාගම