මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම:

මතු වූ දහම් කඳ දිගු කල් බැබළේවා (කවි)

කවරය

පරිහරණයට සුදුසු බුද්ධ වචනය සොයා ගන්නා හැටි

1 පිටුව

බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ අරි මෙත සහ සම මෙත

4 පිටුව

අභයරතනාලංකාරය – 2

8 පිටුව

අර්ථ විපරීතව ගිය අසුභානුස්සතිය නිවැරිදව

11 පිටුව

වටිනා දහම් කොටස්…

12 පිටුව

වහරක අභයරතනාලංකාර තෙරුන් වහන්සේ ගිහි වතක සිටියදී විශ්ව නිර්මාණය පිළිබඳව සමාධියට නැගුණු විස්තර සහිත රූ සටහනක්

15 පිටුව

සසර දුක සහ අනිච්චතාවය

16 පිටුව

පිළිවෙතින් පෙළ ගැසීම

17 පිටුව

බුදු දහම ගැන ලියවුණු වැරදි මතවාද පෙන්වා දුන් දහම් සටහන්

21 පිටුව

සමාධිමය අත් බෙහෙත්

24 පිටුව

මෙලොව අභිවෘද්ධියට

27 පිටුව

සිරිපද ගෙන එන අසිරී… (කවි)

කවරය

හෙළ බොදු පියුම මෙලෙසයි ඔබ වෙතට එන… (කවි)

කවරය