මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම:

නොම පටලවා ගත යුතු පද නිරුක්ති (කවි)

කවරය

බුද්ධ සාසනයේ සතර බ්‍රහ්ම විහරණ වැඩිය යුත්තේ කෙසේද ?

1 පිටුව

අරුත සැඟව ගිය හේතු ඵල දහම යථාර්ථවත්ව

2 පිටුව

ලෝක සත්වයා නොදකින ලෝකය දහම් ඇසින්

5 පිටුව

අභයරතනාලංකාරය 04

8 පිටුව

ලෝක සත්වයා නොදකින වේදනාව

11 පිටුව

මහා මංගල සූත්‍රයෙන් පෙන්වන සැඟව ගිය බොදු පිළිවෙත

14 පිටුව

ආදි බ්‍රහ්ම කල්පික මනුස්සයාගේ සිට මේ දක්වා වූ පරිණාමය

17 පිටුව

අදහස දහම මිස පද වැල් දහම නොවේ

21 පිටුව

සම්මා දිට්ඨියට පත්වීම

22 පිටුව

මනු ලොව මිනිස් ගති

24 පිටුව

වටිනා දහම් කොටස්

25 පිටුව

බුදු දහම ගැන ලියවුනු වැරදි මතවාද පෙන්වා දුන් දහම් සටහන් – 3

27 පිටුව

සමාධිය්මය අත් බෙහෙත්

29 පිටුව

නොදැහැමි මසින් වෙන් වීමේ යහ ගුණය… (කවි)

කවරය

වෙන් වන විට පියයන්ගෙන් නැගෙන දුක… (කවි)

කවරය