මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම:

පින් පව් කරුම ඵල දම් නියමයෙන් බිඳක් (කවි)

කවරය

සෝතාපන්න වීමත් සමග ඇතිවන වෙනස්කම්

1 පිටුව

කයානුපස්සනා සතිපට්ඨානය තුළින් ඇලීම සහ ගැටීම දුරුකර ගන්නා හැටි

5 පිටුව

බුදු දහම ගැන ලියවුනු වැරදි මතවාද පෙන්වා දුන් දහම් සටහන් – 4

10 පිටුව

ඉහළ මග ඵල ලාභී උතුමන්ගේ ස්වභාවය සහ ඒ සඳහා ගමන් මග…

11 පිටුව

අභයරතනාලංකාරය 04

13 පිටුව

“අමුතු සඟ සසුන්” ලිපියට පිළිතුරක්!

16 පිටුව

කය දිරුවත් නොදිරනා නාම ගෝත්‍ර හෙවත් මතක සටහන්…

19 පිටුව

වටිනා දහම් කොටස්

22 පිටුව

සතර මහා භූතයන්ගේ සංකලනයෙන් ආස්වාදයට පාර හැදෙන හැටි

25 පිටුව

තමා ගැනමයි…

27 පිටුව

සමාධිය්මය අත් බෙහෙත්

28 පිටුව

කන්න ඕන විට කබරගොයත් මොකදෝ… (කවි)

කවරය

දහම් දැක බුදු රජුන් වඳිමු… (කවි)

කවරය