යුග පෙරළියක ආරම්භය පෙරට     ගෙන
මග මුනි දහම යට ගිය යළි පුබුදු     වන
නැග ගුණ වැඩූ උතුමන් කරළියට     එන
වගතුග ගෙනෙයි හෙළ දිව දම් බෙදන  තැන
තෝරා ගත නොහී මුනි දම වල් වැදුණු
හාරා බොහෝ තැන් රැවටීමට බැඳුණු
මාරාවේශයට කොටු වූ හෙළ බොදුනු
බේරා ගෙන වඞීවා රහතුන් මිදුණු
දුරු කර වැරදි මත මුනි දම ගැන කෙරුණු
ගුරු කර යළිත් මතුවන සුනිමල  කරුණු
හුරු කර එදම් ගුණ සිත් දොස්වල එරුණු
ගරු කර සිතින් ගෙන තුන් දොස් පහ  කරනු
නතු වී සියලූ සත මුනි දහමින්   නාවා
තතු ලෝ මරුට බිලිවන හැටි වැටහේවා
සිතු දේ නොවන ලොව අවබෝධෙට ඒවා
මතුවන දහම් කඳ දිගු කල් වැජඹේවා

පබැඳුම – නීතිඥ චන්දන සිරිවර්ධන