නොකිලිටි සිරි පතුල් සිව් මුනිඳුන් සපිරී
රකිනට සමන් දෙවිඳුන් බල ඇත පැතිරී
දැකි ඒ විකුම් තෙද හදවත යයි ඉතිරී
සකි මේ බලනු සමනල කන්දේ අසිරී
   
ගව් ගණනින් ගෙවා දුර සිට දෙව් බඹද
සිව් මුනි පා සිරිය දැක ගෙන යයි නමැද
කිව් දම් කතා සිරි මුඛයෙන් ගෙන නොමඳ
සව් සත වෙතට දුන් හැටි සිහි වෙයි නිබඳ

පබැඳුම – නීතිඥ චන්දන සිරිවර්ධන