පතළ ලොවේ සුව දෙන මහ  වෙදාණෝ
සකල සතට ලෙඩ නැති මග  සදානෝ
නොතළ සතන් සිත් ඖෂධ බෙදානෝ
පතුල නමැද වඳිනෙමු මුනි රජාණෝ
තුන් ලෝ සතගෙ අඳ ගොළු ඇස් කන් පෑදූ
දම් මග සදා සත වෙත සුගතිය  සෑදූ
ගොන්කම් කරපු සතගේ කෙලෙසුන්  සේදූ
ඉන් දන නමා වඳිනෙමු මුනි රජ සාදූ
දොස් දෙන ලොවින් මග හැර මොක් පුරය කරා
ගොස් යළි නූපදින මුළු තුන් භවය පුරා
වස් නොවදිනා මහ අරිහත් ධජය දරා
තොස් බස ගෙනා මුනි පුදනෙමු කෙලෙස් හැරා