පින් පව් නොහඳුනන මිසදිටු සතන් ලොවේ
මින් මතු සිව් අපා මහ ගිනි කඳින් දැවේ
ඉන් පහසුවෙන් ගැලවෙන එක ලෙහෙසි නොවේ
තින් කොතරම් බයද දැන ගනු නොනිසි පවේ
දුක් සලකුණම පමණක් ඇති මහ  නිරයේ
තෙක් ගෙවෙනා කරුම උපදියි කප් වරයේ
එක් වී නිදහසට කළ නොහැකිය හොරයේ
මක් කොරනද ගියොත් විඳවනු හැර ජරයේ ?
මස් ලේ ඇසට නොපෙනෙන අට මහ නිරය
උස් ගිනි කඳන් ඇවිලෙයි ලෝදිය  බොරය
වෙස් බැඳ අනුන් තැළුවේ පෙළුවේ පෙරය
දොස් දී ඵල නොමැත දැන් විඳපන් හිරය
නොපෙනෙන නිසා සතහට මතු කම් ඵලය
පතමින පහස පමණක් පෙන්වයි බලය
ලැබ ගෙන අත් බවය මතු විඳවන කලය
ඇවිලෙන ගිනි නොමැත පාදන්නේ මොළය