ඉපදුණ හැම සතට වන උරුමය මෙන්න
සිපගෙන බදාගත්තට බැහැ නවතන්න
කප ගෙවිලත් නිමා නැති බව දැන ගන්න
උපතකි යළිත් විපතකි නොනිවෙන  ගින්න
චලනය වන මෙ රූ සටහන දෙස බලනු
ගලනය වන දිවිය දෙස නෙත සිත හෙළනු
කළ දෙය යළිත් පසුපස විත් ඇත  පෙළනු
ඵලමය හේතු පෙර, එය දැක හිත හළනු
ආගම් ජාති කුල මල බල නැත වෙනස
නෑගම් යන්නෙ මේ විදියටමයි වැනස
පාඩම් නොගතහොත් මේ ගමනින් මනස
ලෝ දම් බෙදෙයි එක හැන්දෙන් ගෙන අණස
තමන් කැමති සේ නැති ලොව සොබා දම
උපන් හැමෝටම පොදු වෙයි මෙලොව දිම
ගමන් යනෙන සසරෙහි නැවතුමක බිම
ගිමන් නිවන සත මිය යති නොවී  නිම
උපන් එකා වැහැරෙන මැරෙනා දහම
නිකන් නොවේ හේතුවෙ ඵල වෙයි එහෙම
හපන් හිටියොතින් සාරයි ලෙස ලොවම
දපන්න වෙයි ගිනි ගෙන ඉඳුරන් පහම

යන මේ භව ගමන රිසි සේ නොමැති ලෙස
එනවා යනව පමණකි එය කරනු පස
මොන ලෝ වුනත් මේ ටිකමයි නොමැත යස
ගෙන මේ දහම සිහි කර ලැබ ගනුව තොස
අප ආ සසරෙ විඳි සැප දැන්  සිහිනයකි
කප තව බොහෝ දුර වෙයි ජය නැති සෙයකි
තැප තැප තවත් හිටියොත් පස් විසි  බයකි
නොපමාවම හොඳයි කළහොත් පින් නොයෙකි
හැමදා එකම දෙය සිදු වෙයි නම් මෙලොව
නොම වෙයි ඵලක් රිසි සේ නැති නම්  තිලොව
නිම වෙයි යළි තැනෙයි දැන් එ් ලෙස දෙලොව
කිම මෙහි සිරව ඉන්නේ නොම හැර පොළොව
අද මෙන් එදත් සසරෙහි අපි දුක් වින්දා
සදමින් හෙටත් භව මේ ලෙස යයි  කැන්දා
නොදෙමින් සැපක් එකොලොස් ගින්නෙන්  බන්දා
විඳිමින් තවත් යයි දම් නොදුටුව හින්දා
නිමා නොවන මේ චලනය හිතට ගෙන
පමා නැතිව සසඳනු පෙර අපර ගැන
ළමා මහලූ කොයි කවුරුත් වෙතට   එන
පෙමා නොවන දහමකි මුත් සිදුම  වන

පබැඳුම – නීතිඥ චන්දන සිරිවර්ධන