තමන් හට එන වේදනා වහගන්න මිනිසුන් පොතු  ජනා
අනුන් හට සිය වරද පටවා දෙස් දෙවොල් දෙති හැම  තැනා
නොදන්නාකම නිසා හේතුවෙ ඵලය ඉන් මතුවට එනා
උපන්නට වෙයි සතරපායේ මහා දුක් බිය ගෙන දෙනා
බොහොම පහසුයි තමන්ගේ දොස් අනුන් පිට දා සැනසුම
එයම හේතුව වෙයි තමන්ගේ මිනිස් අත් බව වැනසුම
මෙහෙම යන විට පෙනෙනමුත් මතු පිටින් සතුටක් පහසුම
දහම බලගැන්විලා එන විට දැනෙයි දුක් බර වෙහෙසුම
ලෙඩක් කරදරයක් හැදුණ විට පලාතක නැති හිතවතුන්
වැඩක් කරගන්නට අවැසි විට පෙනෙයි ලෙස මහ ගුණවතුන්
මඩක් එන විට මොකුත් නෑ ලෙස හැසිරෙමින් ලෙස සිල්වතුන්
ගොඩක් උදවිය එහෙම කරළත් හිතයි ලෙස මහ නැණවතුන්
තමන් හට කළ නොහැකි වූ වැඩ අනුන් කළ විට එන දොස
ගමන් මිය ගිය ඥාති වෙනුවෙන් අඬයි දොඩවයි පණ ලෙස
නමන්නට නොහැකිනම් පර සිත් කරයි වස් දොස් ගෙන විස
ගිමන් නිවනට ලැබූ මනු බව හරී සුන් කර මුනි බස
කළත් ජර වැඩ තමන් අරමුණු ජයක් ලැබුමට රිසි ලෙසේ
මළත් කුණ දා අලූත් කයකින් වෙසක් ගෙන නිරයේ පැසේ
වෙලත් එලෙසක යළිත් සුගතිය පහසුවෙන් ලබනද කෙසේ
නොලත් උදවිය දහම් ගුණ බල කොහේ මුත් දුක සේ වෙසේ

 

පබැඳුම: නීතිඥ චන්දන සිරිවර්ධන