කෙටි කාලෙකට එක්වූ නෑ හිතවත්තූ
හිටි හැටියේම වෙන් වී ගිනි දෙයි පත්තූ
ගැටි ගැටි ඇලි ඇලී යන හැම ලෝ සත්තූ
හැටි මෙහෙමයි සැමට සසරෙහි බැඳ ගත්ත
එක් සතෙකුගේ නෑ හිතවත් නොවූ අයෙක්
දක්නට නොමැත හෙව්වත් තුන් ලොවේ නොයෙක්
අක්කා නගෝ අම්මා හෝ වෙලා පියෙක්
රැක්කා එදා නැත අද එය දන්න අයෙක්
අම්මාවරුන් වෙනුවෙන් හෙළු කඳුළු ගොඩ
නිම්මා නොමැත සාගර ජල කඳෙහි ඉඩ
සම්මා සම්බුදුන් දෙසු මේ දහම් පිඬ
පෙම්මා සිත අරන් කර ගනු සෙතට වැඩ
ශෝක වෙමින් හෙළු මහ කඳුලැලි ගංගා
නේක නෑසියන් වෙනුවෙන් පැන නැංගා
ඒක නොපෙනුනත් මස් ඇසකට හංගා
දාක නිවන් දුටු  දුක් කඳ වෙයි භංගා

 

පබැඳුම: නීතිඥ චන්දන සිරිවර්ධන