‘අතක්කාවචරයි’ යනුවෙන් දේශනා කළ දහමෙහි අර්ථය කුමක්ද?

• අතක්කාවචරයි යනු තර්කයයන්ගෙන් ධර්මය පැරදවිය නොහැකි බවත් එනම් ලොව පවතින එකම පරම සත්‍යය බුදු දහම වීමත්ය.

• බුදුරජාණන් වහන්සේ තර්කානුකූලව බැසිය හැකි නිගමනයන් විවේචනය නොකර අගය කළයුතු තැන් අගය කළ ආකාරය පිළිබඳ විග්‍රහය.

• සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මයන්ගේ අතක්කාවචර බව.

• අතක්කාවචර යනු ‘තර්ක කිරීමට එපා’ යනුවෙන් සඳහන් කර තිබීම වැරදි බවත් දහමෙහි නියම අරුත කොපමණ තර්කයෙන් ඉදිරිපත් කළද පැරදවිය නොහැකි බව යන්න නියම අර්ථය බවත් විග්‍රහ කරදීම.