අංශුමාත්‍රයක හෝ බේද බින්න වීම නිවනට බාධාවක් වෙන්නේ කෙසේද?

ධර්ම දානය උතුම්ම දානයයි. අනෙක් අය සමග බෙදා ගනිමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *