ලෝක විනාශයකින් පසුව එන සත්වයෝ කලින් හිටිය සත්වයෝමද?

ධර්ම දානය උතුම්ම දානයයි. අනෙක් අය සමග බෙදා ගනිමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *