මළගිය ඥතීන්ට නිවැරදිව පිං අනුමෝදනාවක් කරන ආකාරය

ධර්ම දානය උතුම්ම දානයයි. අනෙක් අය සමග බෙදා ගනිමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *