තිලකුණු දැකීම මෙන් සක්කාය දිට්ඨිය දුරුවන ආකාරය

ධර්ම දානය උතුම්ම දානයයි. අනෙක් අය සමග බෙදා ගනිමු.

2 thoughts on “තිලකුණු දැකීම මෙන් සක්කාය දිට්ඨිය දුරුවන ආකාරය

  1. Jayarathna.Amarasinghe

    Apata sagava giya nivaradi dahama mathukaradun pinvath obawahanseta athi uthum nivanama wethva

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.