දේව පූජාවක සැඟවුණු හාස්කම් දෙවියන් ද සමගින් ඇස් දෙකින්ම බලාගත් හැටි

පසුගිය කලාපයෙන් – භෞතිකව සාදා ගත් අඳුන තුළින් මතු වූ අදහාගත නොහැකි අද්භූත ලෝකයක් ! එතැන්...

Read More