ලෞකික හා ලෝකෝත්තර දැහැන්වල වෙනස

පසුගිය කලාපයෙන් – (ලෞකික හා ලෝකෝත්තර දහම් මාර්ගවල වෙනස වටහා ගනිමු.) දැහැන් හෙවත් ධ්‍යාන...

Read More