තුන් ලොව සියළු සතුන්ගේ තොරතුරු සටහන් වූ ගුප්ත ලොව පොත් ගුල් හතර විවෘත වෙයි!

පසුගිය කලාපයෙන් –  දේව පූජාවක සැඟවුණු හාස්කම් දෙවියන් ද සමගින් ඇස් දෙකින්ම බලාගත් හැටි! ...

Read More