සම්මා දිට්ඨියට පත්වීම

පසුගිය කලාපයෙන් – (ලෝක සත්ත්වයා නොදකින සසර දුක….) බුදුපියාණන් වහන්සේ විසින් දේශිත...

Read More