වහරක අභයරතනාලංකාර ස්වාමින්වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද දහම් කරුණු අඩංගු සංයුක්ත තැටි පහත යොමුවෙන් ලබාගත හැක. පින්තූරය උඩ ක්ලික් කරන්න.

sadaham-sanyuktha-thati_40