පළමු කාණ්ඩයේ සඟරා 12 මෙතැනින් කියවිය හැක.

 • මංගල කලාපය
 • දෙවන කලාපය
 • තුන්වන කලාපය
 • හතරවන කලාපය
 • පස්වන කලාපය
 • හයවන කලාපය
 • හත්වන කලාපය
 • 8 වෙනි කලාපය
 • 9 වෙනි කලාපය
 • 10 වෙනි කලාපය
 • 11 වෙනි කලාපය
 • 12 වෙනි කලාපය