තුන්වන කාණ්ඩයේ සඟරා 12 මෙතැනින් කියවිය හැක.

 • 25 වෙනි කලාපය
 • 26 වෙනි කලාපය
 • 27 වෙනි කලාපය
 • 28 වෙනි කලාපය
 • 29 වෙනි කලාපය
 • 30 වෙනි කලාපය
 • 31 වෙනි කලාපය
 • 32 වෙනි කලාපය
 • 33 වෙනි කලාපය
 • 34 වෙනි කලාපය
 • 35 වෙනි කලාපය
 • 36 වෙනි කලාපය