දෙවන කාණ්ඩයේ සඟරා 12 මෙතැනින් කියවිය හැක.

 • 13 වෙනි කලාපය
 • 14 වෙනි කලාපය
 • 15 වෙනි කලාපය
 • 16 වෙනි කලාපය
 • 17 වෙනි කලාපය
 • 18 වෙනි කලාපය
 • 19 වෙනි කලාපය
 • 20 වෙනි කලාපය
 • 21 වෙනි කලාපය
 • 22 වෙනි කලාපය
 • 23 වෙනි කලාපය
 • 24 වෙනි කලාපය