ඉදිරි පිටුවට

මැල්ල කොළ අළු කෙසෙල්
කෝමාරිකා වැල් පෙනෙල
තුඹ දළු  මදටිය දළු සහ කොළ
වාත භංග කොළ නෙළුම් අල
කුරුංඤ්ඤං කොළ මුස්සැන්ද
වට්ටක්කා දළු ඇඹරල්ලා දළු
කෙසෙල් බඩ කෙකටිය
දියහබරල ගස් ගොටුකොළ
නෙළුම් දඬු හා ඇට සහිත ගෙඩිය පෙතිතෝර කොළ
 කොබ්බෑ කොළ ඇත්තෝර කොළ

ඉදිරි පිටුවට