පසු පිටුවට | ඉදිරි පිටුවට

මොණරකුඩුම්බිය පොල්පලා
මුරුංගා කොළ දළු හීන් ගොටුකොළ
කර කොළ හීං බෝවිටියා
අක්කපාන කැහිබිත්තං කොළ හා දළු
මඤ්ඤොක්කා කොළ හා දළු කුප්පමේනිය
කහකඩ ලූනු විල
ඉරමුසු වැල් දොඩම් කොළ
රතු තම්පලා

ගොනිකා කොළ

හැලි පුහුල් අස්වැන්න
ඇඹුල් ඇඹලිය කැට ලබු

පසු පිටුවට | ඉදිරි පිටුවට