සඳහම් ගුවන් හඬ

පැය විසිහතර පුරාම ඇසිය හැකි සඳහම් ගුවන් හඬ