ආර්‍ය සඳහම් ගුවන් හඬ

පැය විසිහතර පුරාවටම ඇසෙන සඳහම් හඬ